DNSE Detail Stock ACV

UPCOM: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

Dịch vụ sân bay

logo

ACV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

233,369 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9,744 tỷ

Doanh thu

20,913 tỷ

80.93%

4,475.78

0

0.46

100.39%

19.89%

15.36%

59.88%

19.32%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp

95.41%

Khác

4.59%

Tin tức & Sự kiện