DNSE Detail Stock AGG

HOSE: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Bất động sản dân cư

logo

AGG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,803 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

371 tỷ

Doanh thu

5,014 tỷ

4.00%

2,965.40

0

1.04

392.71%

22.72%

6.94%

27.39%

48.19%

-39.01%

-61.28%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Quản lí và Đầu tư Trường Giang

41.04%

Nhóm CĐ lớn - DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

6.24%

Creed Investments VN-1 Ltd

4.9%

Nguyễn Thị Kim Hoa

4.4%

Khác

43.42%

Tin tức & Sự kiện