Tin tức & sự kiện

22/09/2022

AGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết nội dung sẽ được nêu cụ thể trong tài liệu ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: từ Quý III đến Quý IV năm 2022
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Dược phẩm Agimexpharm: số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

06/09/2022

AGP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/08/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

25/08/2022

AGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 4,000 CP

16/08/2022

AGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

AGP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

AGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

12/07/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 48,300 CP

10/06/2022

AGP: Cổ đông lớn thứ hai muốn gom thêm 500,000 cp

Tại CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP), bà Phạm Uyên Nguyên - thành viên HĐQT vừa đăng ký mua 500,000 cp từ ngày 10/06-08/07.

09/06/2022

AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

06/06/2022

AGP: Nguyễn Văn Kha - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 50,000 CP

06/06/2022

AGP: Huỳnh Hoàng Hà - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 7,212 CP

06/06/2022

AGP: Phạm Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 6,000 CP

23/05/2022

AGP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

06/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - CTCP Dược phẩm Agimexpharm. Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Lông Xuyên, tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

04/05/2022

AGP: Huỳnh Hoàng Hà - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

04/05/2022

Giao dịch bổ sung - 4,850,054 CP