DNSE Detail Stock AGR

HOSE: CTCP Chứng khoán Agribank

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

AGR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,846 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

138 tỷ

Doanh thu

369 tỷ

2,531 tỷ

1.90

639.89

4.55%

5.44%

4.32%

44.84%

33.37%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

74.92%

Khác

25.08%

Tin tức & Sự kiện