DNSE Detail Stock AIC

UPCOM: Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không

Bảo hiểm phi nhân thọ

logo

AIC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,250 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

28.90 tỷ

Doanh thu

2,052 tỷ

4,102 tỷ

288.95

31.21%

108.07%

-26.00%

0.04

2.65%

0.73%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp - CTCP ( VIGECAM )

22.39%

Trần Sỹ Tiến

4.73%

Nguyễn Diệu Trinh

4.65%

Nguyễn Ngọc Nghị

1.95%

Khác

66.28%

Tin tức & Sự kiện