Tin tức & sự kiện

22/09/2022

ALV: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

21/07/2022

ALV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Ngọc Phương

21/07/2022

ALV: Phạm Ngọc Phương không còn là cổ đông lớn

21/07/2022

ALV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/06/2022

ALV: Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT - đã mua 280,000 CP

08/06/2022

ALV: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Công ty ALVICO

06/06/2022

ALV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

ALV: Nhận giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Bổ sung ngành nghề kinh doanh

23/05/2022

ALV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

ALV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/05/2022

ALV: Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

26/04/2022

ALV: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị - Bùi Minh Trường

26/04/2022

ALV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

ALV: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

ALV: Công bố thông tin nhận Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

14/04/2022

ALV: Công bố thông tin thông báo xác nhận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

12/04/2022

ALV: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ALV ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALV của CTCP Xây dựng ALVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Không chậm hơn ngày 30/06/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021, dự kiến năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

ALV: Thay đổi nhân sự

06/04/2022

ALV: Báo cáo tài chính năm 2021