Tin tức & sự kiện

13/10/2023

ANT: Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

10/10/2023

ANT: Nhận được công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

09/10/2023

ANT: Ông Nguyễn Hoàng Minh đã mua 287,436 cổ phiếu ANT ngày 30/9/2023 trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

06/10/2023

ANT: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

06/10/2023

ANT: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

28/09/2023

ANT: Ông Nguyễn Hoàng Minh đăng ký thực hiên mua tiếp 287,436 cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

28/09/2023

ANT: Nghị quyết Về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

27/09/2023

Giao dịch bổ sung - 399,988 CP

26/09/2023

ANT: Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua của Công ty TNHH Passion Fruit

26/09/2023

ANT: Ngày 02/10/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (MCK: ANT)

21/09/2023

ANT: Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua của người nội bộ, người có liên quan trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

19/09/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 399,988 CP

18/09/2023

ANT: Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (MCK: ANT)

13/09/2023

ANT: Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

13/09/2023

ANT: Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc đã thực hiện mua 189,000 quyền mua từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023

11/09/2023

ANT: Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT đăng ký mua 141,750 cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu

05/09/2023

ANT: Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

31/08/2023

ANT: Nguyễn Hoàng Minh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 189,000 quyền mua

31/08/2023

ANT: Điều lệ Công ty CP Rau quả Thực Phẩm An Giang sửa đổ bổ sung năm 2023.

31/08/2023

ANT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh