Tin tức & sự kiện

21/09/2022

ANT: Thay đổi nhân sự

21/09/2022

ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

ANT: Nghị Quyết Về việc ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

14/09/2022

ANT: Nghị quyết về việc ban hành bộ tài liệu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

13/09/2022

ANT: Bộ tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

05/09/2022

ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ANT của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: · Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm Soát);
· Dự án đầu tư mở rộng nhà máy Mỹ An (70 tỷ đồng) và dự án đầu tư nhà máy Bình Long (35 tỷ đồng).
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09 và tháng 10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

26/08/2022

ANT: Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bộ tài liệu giấy đề cử ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát.

26/08/2022

ANT: Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Minh

23/08/2022

ANT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/08/2022

ANT: Về việc ban hành Quy chế tài chính sửa đổi lần 3. tháng 8 năm 2022.

22/08/2022

ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

ANT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu năm 2022 - 2023

15/07/2022

ANT: Bổ nhiệm Ông Bùi Phúc Lộc là người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025

14/07/2022

ANT: Nghị quyết hội đồng quản trị

12/07/2022

ANT: Bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với Bà Trần Thụy Tố Trinh

08/07/2022

ANT: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

29/06/2022

ANT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/06/2022

ANT: Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung thêm Ông Nguyễn Thế An là người đại diện theo pháp luật của Công ty

29/06/2022

ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị