Tin tức & sự kiện

28/12/2022

ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

ANT: Đính chính nội dung Biên bản Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ký ngày 21/11/2022.

22/11/2022

ANT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

15/11/2022

ANT: Về việc ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và Bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đính kèm theo.

15/11/2022

ANT: Về việc ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và Bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đính kèm theo

15/11/2022

ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và Bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đính kèm theo

04/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ANT của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
          - Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

02/11/2022

Giao dịch bổ sung - 2,000,000 CP

27/10/2022

ANT: Về việc thông qua Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữ ông Nguyễn Đình Khải và Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

27/10/2022

ANT: Về việc hủy con dấu tròn cũ của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và khắc một con dấu mới..

27/10/2022

ANT: Về việc hủy con dấu tròn cũ của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và khắc một con dấu mới

21/10/2022

ANT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/10/2022

ANT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/10/2022

ANT: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

29/09/2022

ANT: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính đối với Ông Bùi Anh Tuấn

27/09/2022

ANT: Bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Quang giữ chức vụ Thành viên BKS thay thế cho Ông Bùi Anh Tuấn

27/09/2022

ANT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

21/09/2022

ANT: Bổ nhiệm Ông Phạm Ngô Quốc Thắng giữ chức vụ Cố vấn HĐQT

21/09/2022

ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

ANT: Nghị Quyết Về việc ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.