DNSE Detail Stock ANV

HOSE: CTCP Nam Việt

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

ANV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,393 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-36.28 tỷ

Doanh thu

4,300 tỷ

6.32%

242.41

0

1.63

0%

-1.23%

-0.67%

8.03%

67.27%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Doãn Tới

53.94%

Doãn Chí Thanh

12.89%

Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd

2.43%

Nguyễn Trọng Hữu

1.93%

Khác

28.81%

Tin tức & Sự kiện