DNSE Detail Stock APC

UPCOM: CTCP Chiếu xạ An Phú

Chiếu xạ và khử khuẩn

logo

APC

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

143 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-25.50 tỷ

Doanh thu

129 tỷ

100.00%

-1,281.12

0

0.48

0%

-4.26%

-2.75%

26.35%

44.81%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Võ Thùy Dương

40.46%

Công ty TNHH Thái Sơn

22.4%

Torus Capital Investments Pte Ltd

14.42%

Võ Thái Sơn

4.02%

Khác

18.70%

Tin tức & Sự kiện