Tin tức & sự kiện

08/09/2022

APF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

08/09/2022

APF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng

07/09/2022

APF: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

06/09/2022

APF: Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 2,000,539 CP

29/08/2022

APF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

APF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

APF: Ngày 05/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

26/08/2022

APF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/08/2022

APF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ

23/08/2022

APF: Quyết định Hội đồng quản trị

19/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,000,539 CP

17/08/2022

APF: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,000,539 cổ phiếu

15/08/2022

APF: Công bố thông tin đăng ký mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

03/08/2022

APF: Thông báo Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

14/07/2022

APF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

12/07/2022

APF: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính để soát xét BCTC cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 và kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

09/07/2022

APF: Quyết định Hội đồng quản trị

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10 : 01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu mới )
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 258 cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 258*1/10 = 25,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và có xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

27/06/2022

APF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu