DNSE Detail Stock API

HNX: CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Bất động sản dân cư

logo

API

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

631 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-72.04 tỷ

Doanh thu

166 tỷ

0.13%

-856.70

0

1.38

0%

-7.33%

-3.02%

22.16%

75.90%

-0.43%

-13.23%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

13.1%

Nguyễn Đỗ Lăng

8.91%

Nguyễn Ngọc Diệp

8.37%

Huỳnh Thị Mai Dung

8.18%

Khác

61.44%

Tin tức & Sự kiện