Tin tức & sự kiện

15/08/2022

ATB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

ATB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/07/2022

ATB: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hồ Chí Minh

01/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATB của CTCP An Thịnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

23/06/2022

ATB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

08/06/2022

ATB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

ATB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

23/05/2022

ATB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

ATB: Báo cáo thường niên 2021

29/04/2022

ATB: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

08/04/2022

ATB: Báo cáo tài chính năm 2021

11/02/2022

ATB: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 4/ 2021

10/02/2022

ATB: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021

19/11/2021

ATB: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

16/11/2021

ATB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/10/2021

ATB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/10/2021

ATB: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

27/10/2021

ATB: Báo cáo tài chính quý 3/ 2021

27/10/2021

ATB: Lê Khánh Trình không còn là cổ đông lớn

22/10/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATB của CTCP An Thịnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 08/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.