Tin tức & sự kiện

22/09/2022

ATG: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ATG Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/09/2022

ATG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/09/2022

ATG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

ATG: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

ATG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/07/2022

ATG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

ATG: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

06/07/2022

ATG: Thông báo hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

ATG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

27/05/2022

ATG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

ATG: Báo cáo tài chính Quý 1/ 2022

20/05/2022

ATG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

ATG: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

ATG: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

Chứng khoán APG trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp khoáng sản trắng doanh thu ở Bình Thuận

CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) vừa mua vào 2.3 triệu cp của CTCP An Trường An (UPCoM: ATG), tương đương 15% vốn, vào ngày 25/03/2022.

31/03/2022

ATG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

24/03/2022

ATG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Quí Lâm

27/01/2022

ATG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

ATG: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021