Tin tức & sự kiện

15/09/2022

AVC: Thay đổi nhân sự

30/08/2022

AVC: Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 20,000 CP

18/08/2022

AVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

AVC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

11/08/2022

AVC: Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 12,000 CP

28/07/2022

AVC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

AVC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

AVC: Kết luận về việc thanh tra thuế tại Công ty

05/07/2022

AVC: Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 20,000 CP

23/05/2022

AVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

AVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

AVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

AVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

AVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2022

AVC: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

AVC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVC của CTCP Thủy điện A Vương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h30 ngày 13/05/2022 (nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng đại diện Công ty số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể gửi đến cổ đông theo địa chỉ trên danh sách cổ đông được chốt thời gian trên

31/03/2022

AVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

AVC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022

28/03/2022

AVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị