DNSE Detail Stock BAB

HNX: Ngân hàng TMCP Bắc Á

Ngân hàng

logo

BAB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10,751 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

856 tỷ

Doanh thu

13,328 tỷ

149,353 tỷ

955.60

1.92%

-33.97%

0.28%

1.11%

105.73%

2.58%

8.07%

0.60%

0.35

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Thái Hương

4.24%

Nguyễn Trọng Trung

3.49%

Nguyễn Ngọc Trung

3.44%

Trần Thị Thoảng

2.89%

Khác

85.94%

Tin tức & Sự kiện