DNSE Detail Stock BAF

HOSE: CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Chăn nuôi và chế biến thịt

logo

BAF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,254 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

143 tỷ

Doanh thu

5,674 tỷ

20.19%

603.82

0

0.77

0%

7.39%

2.28%

7.96%

99.80%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Siba Holdings

24.58%

Bùi Hương Giang

3.04%

Khác

72.38%

Tin tức & Sự kiện