DNSE Detail Stock BAX

HNX: CTCP Thống Nhất

Bất động sản công nghiệp

logo

BAX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

348 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

32.91 tỷ

Doanh thu

76.35 tỷ

0.16%

4,013.15

0

-0.13

-37.34%

14.57%

4.38%

52.36%

0%

30%

4.89%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

36.07%

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

29.52%

America LLC

15.11%

Quách Trọng Nguyên

6.47%

Khác

12.83%

Tin tức & Sự kiện