DNSE Detail Stock BCC

HNX: CTCP Xi măng Bỉm Sơn

Sản xuất xi măng

logo

BCC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,134 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-229.33 tỷ

Doanh thu

2,923 tỷ

14.01%

-1,861.30

0

1.22

0%

-12.32%

-5.93%

3.52%

50.69%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Hữu Hà

36.58%

Nguyễn Hoành Vân

12.22%

Nguyễn Minh Đức

12.19%

Lê Huy Quân

12.19%

Khác

26.82%

Tin tức & Sự kiện