DNSE Detail Stock BCM

HOSE: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Bất động sản công nghiệp

logo

BCM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

66,654 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2,450 tỷ

Doanh thu

7,903 tỷ

16.79%

2,366.93

0

0.97

-94.02%

12.40%

4.53%

55.87%

107.59%

4%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương

95.44%

Khác

4.56%

Tin tức & Sự kiện