DNSE Detail Stock BDB

HNX: CTCP Sách và Thiết bị Bình Định

Xuất bản

logo

BDB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

11.38 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.92 tỷ

Doanh thu

61.01 tỷ

1.37%

815.09

0

-0.40

-80.23%

7.16%

3.93%

10.42%

19.21%

25%

8.60%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

40.17%

Nguyễn Thị Thu An

10.01%

Đỗ Hữu Long

1.42%

Phạm Đình Thuấn

1.29%

Khác

47.11%

Tin tức & Sự kiện