Tin tức & sự kiện

01/02/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/2

Tin doanh nghiệp MSN -  CTCP Tập đoàn Masan  - Trong năm 2023, Tập đoàn Masan đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18 - 31% so với thực hiện trong năm 2022 (năm 2022 ghi nhận doanh thu 76.189 tỷ đồng). SMC -  CTCP Đầu tư Thương mại SMC  - Ghi nhận lỗ 551,16 tỷ đồng trong quý IV/2022, luỹ kế cả năm lỗ 644,83 tỷ đồng và không hoàn thành mục tiêu lãi 300 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/2 đến 10/3/2022.

31/01/2023

BDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

19/01/2023

BDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức năm 2022 và tổ chức đại hội đồng cổ đông

19/01/2023

BDB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 BDB - Lợi nhuận giảm 11,35% trong 2022.

18/01/2023

BDB: Báo cáo tài chính quý 4/2022

07/12/2022

BDB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/10/2022

BDB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/08/2022

BDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

BDB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

BDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

BDB: Công bố thông tin về đơn vị ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Hợp đồng số: 180/HĐKT - AAC ngày 15/06/2022

20/04/2022

BDB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

BDB: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và chức danh quản lý Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

05/04/2022

BDB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/04/2022

BDB: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

BDB: Giải trình chênh lệch lợi nhuân sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ

15/03/2022

BDB: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

BDB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
          - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2022; Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/04/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.