Tin tức & sự kiện

11/08/2022

BDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

BDB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

BDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/06/2022

BDB: Công bố thông tin về đơn vị ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Hợp đồng số: 180/HĐKT - AAC ngày 15/06/2022

20/04/2022

BDB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

BDB: Thay đổi nhân sự

05/04/2022

BDB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/03/2022

BDB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
          - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2022; Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/04/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
          - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2022; Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/04/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/02/2022

BDB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/02/2022

BDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

31/01/2022

BDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/01/2022

BDB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và đại hội cổ đông thường niên năm 2022

20/01/2022

BDB: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/10/2021

BDB: Báo cáo tài chính quý 3/2021

24/08/2021

BDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

02/08/2021

BDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

27/07/2021

BDB: Báo cáo tài chính quý 2/2021

02/07/2021

BDB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021