DNSE Detail Stock BDW

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước Bình Định

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

BDW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

269 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

44.90 tỷ

Doanh thu

278 tỷ

1.10%

3,617.42

0

-0.08

-19.66%

19.57%

10.08%

39.70%

24.36%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định

51%

CTCP Cấp thoát nước Thủy Anh

24.9%

Dương Tiến Dũng

5%

Ngô Thị Hồng Vân

4%

Khác

15.10%

Tin tức & Sự kiện