DNSE Detail Stock BHA

UPCOM: CTCP Thủy điện Bắc Hà

Sản xuất và phân phối điện

logo

BHA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,452 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

121 tỷ

Doanh thu

319 tỷ

0.24%

1,836.71

0

0.46

-105.47%

14.30%

7.71%

63.96%

69.38%

35%

2.04%

3.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty LICOGI - CTCP

44.11%

CTCP Đầu tư Bắc Hà

24.19%

Hồ Thị Kim Ánh

2%

Khác

29.70%

Tin tức & Sự kiện