DNSE Detail Stock BHC

UPCOM: CTCP Bê tông Biên Hòa

Sản xuất bê tông

logo

BHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6.30 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.45 tỷ

Doanh thu

10.20 tỷ

0.19%

100.25

0

0.56

0%

-0.57%

0.89%

43.29%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Quốc Lập

20.46%

Nguyễn Văn Sơn

14.04%

Nguyễn Thị Mai Trâm

4.98%

Trần Thị Kim Anh

0%

Khác

60.52%

Tin tức & Sự kiện