Tin tức & sự kiện

10/01/2023

BHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

BHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2022

BHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

BHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2022

BHG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

BHG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

BHG: Thông báo đơn từ nhiệm TV HĐQT Nguyễn Trung kiên

14/04/2022

BHG: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Trung kiên

14/04/2022

BHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

BHG: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

BHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

BHG: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHG của CTCP Chè Biển Hồ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề khác...

08/03/2022

BHG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

BHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

BHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/12/2021

DLG thu về gần 64 tỷ đồng từ bán công ty con BHG

Trong 2 ngày 14 và 16/12/2021, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) đã bán ra tổng cộng 51% vốn tại CTCP Chè Biển Hồ (UPCoM: BHG).

24/12/2021

BHG: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai không còn là cổ đông lớn

24/12/2021

BHG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

24/12/2021

BHG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Năng lượng Nghĩa Hưng