Tin tức & sự kiện

25/10/2023

Chủ đầu tư dự án 3.000 tỷ The Jade Orchid Cổ Nhuế bất ngờ bị xử phạt

06/04/2023

BHT: Ngày 28/04/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

06/04/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

31/03/2023

BHT: Công văn số 1377/UBCK-GSĐC ngày 30/03/2023 về việc hủy tư cách Công ty Đại chúng của BHT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

17/03/2023

BHT: Báo cáo thường niên 2022

23/02/2023

BHT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/02/2023

BHT: Thông báo về trạng thái chứng khoán

13/02/2023

BHT: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

13/02/2023

BHT: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

13/02/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

02/02/2023

BHT: Công bố thông tin tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/02/2023

BHT: CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/02/2023

BHT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

01/02/2023

BHT: Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

01/02/2023

BHT: Báo cáo tài chính năm 2022

31/01/2023

BHT: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/01/2023

BHT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc Công ty không còn là công ty đại chúng;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/01/2023

BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/01/2023

BHT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông