Tin tức & sự kiện

26/07/2022

BHT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

BHT: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

BHT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

BHT: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

BHT: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

BHT: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/02/2022

BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

BHT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/01/2022

BHT: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

06/01/2022

BHT: Thay đổi nhân sự

31/08/2021

BHT: Trần Văn Đức không còn là cổ đông lớn

27/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/05/2021

BHT: Báo cáo thường niên 2020

13/05/2021

BHT: Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch HĐQT - đã mua 946,000 CP

12/05/2021

BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/04/2021

BHT: Báo cáo tài chính năm 2020

23/03/2021

BHT: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

26/05/2020

BHT: Thay đổi nhân sự

25/05/2020

BHT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Văn Đức