Tin tức & sự kiện

19/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc Công ty không còn là công ty đại chúng;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/01/2023

BHT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/01/2023

BHT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông

24/12/2022

Chủ tịch BHT bị phạt 100 triệu đồng vì giao dịch không báo cáo

Ngày 21/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (UPCoM: BHT).

26/07/2022

BHT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

BHT: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

BHT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

BHT: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

BHT: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

BHT: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/02/2022

BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

BHT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/01/2022

BHT: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

06/01/2022

BHT: Thay đổi nhân sự

31/08/2021

BHT: Trần Văn Đức không còn là cổ đông lớn

27/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14/05/2021

BHT: Báo cáo thường niên 2020

13/05/2021

BHT: Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch HĐQT - đã mua 946,000 CP