Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27/01/2023

Ngày thực hiện: -