DNSE Detail Stock BIC

HOSE: Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảo hiểm phi nhân thọ

logo

BIC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,281 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

477 tỷ

Doanh thu

3,816 tỷ

7,678 tỷ

4,064.90

22.05%

95.12%

-25.65%

0.38

17.39%

6.45%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

50.95%

FairFax Asia Limited

35%

Khác

14.05%

Tin tức & Sự kiện