DNSE Detail Stock BKG

HOSE: CTCP Đầu tư BKG Việt Nam

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

BKG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

282 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.17 tỷ

Doanh thu

205 tỷ

1.99%

142.00

0

0.58

100.16%

1.17%

1.12%

11.53%

1.81%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Công Thành

17.67%

Nguyễn Văn Hưng

14.29%

Khác

68.04%

Tin tức & Sự kiện