DNSE Detail Stock BMD

UPCOM: CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

BMD

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

BMD

+14.40%

26 ngày trước

BMD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

BMD

0.00%

07/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

BMD

18/07/2023

BMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

BMD

0.00%

17/07/2023

BMD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

BMD

0.00%

11/07/2023

BMD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BMD

0.00%

28/06/2023

BMD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

BMD

0.00%

21/06/2023

BMD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

BMD

0.00%

07/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

BMD

0.00%

22/05/2023

BMD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BMD

0.00%

16/05/2023

BMD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

BMD

0.00%

08/05/2023

BMD: Báo cáo thường niên 2022

BMD

19/04/2023

BMD: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc trích lập dự phòng tiền lương năm 2022

BMD

04/04/2023

BMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BMD

04/04/2023

BMD: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu BMD

BMD

31/03/2023

BMD: Quyết định đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu BMD

BMD

31/03/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

BMD

31/03/2023

BMD: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

BMD

30/03/2023

BMD: Báo cáo tài chính năm 2022

BMD

30/03/2023

BMD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

BMD

31/01/2023