Tin tức & sự kiện

05/10/2022

BMD: Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

26/09/2022

BMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

BMD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMD của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận, địa chỉ: 578 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2022 (khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân). Công ty hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

20/07/2022

BMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/07/2022

BMD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/07/2022

BMD: Báo cáo thường niên 2021

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMD của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, số 578 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.

17/05/2022

BMD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

BMD: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

BMD: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

BMD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

BMD: Trà Thị Thành - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 0 CP

24/12/2021

BMD: Trà Thị Thành - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 3,800 CP

09/08/2021

BMD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

04/08/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,020 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMD của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,2% (01 cổ phiếu được nhận 1.020 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận - địa chỉ: số 578 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến sáng thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 25/08/2021 (khi làm thủ tục thanh toán, cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân). TCPH hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/08/2021

BMD: Công ty TNHH Nhật Hoàng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 27,533 CP

03/08/2021

BMD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phan Thị Na

26/07/2021

BMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2021

BMD: Công ty TNHH Nhật Hoàng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 27,533 CP