Tin tức & sự kiện

10/09/2023

BCTC 2022 BMD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

07/08/2023

BMD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMD của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận, số 578 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2023 (khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân). Công ty hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

17/07/2023

BMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2023

BMD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

28/06/2023

BMD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/06/2023

BMD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2023

BMD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMD của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, số 578 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời

16/05/2023

BMD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BMD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

19/04/2023

BMD: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

BMD: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc trích lập dự phòng tiền lương năm 2022

04/04/2023

BMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

BMD: Quyết định đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu BMD

31/03/2023

BMD: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu BMD

31/03/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

30/03/2023

BMD: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

BMD: Báo cáo tài chính năm 2022

31/01/2023

BMD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022