DNSE Detail Stock BMP

HOSE: CTCP Nhựa Bình Minh

Sản xuất nhựa xây dựng

logo

BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7,965 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

936 tỷ

Doanh thu

4,537 tỷ

100.00%

11,431.93

0

0.94

47.62%

34.61%

28.31%

42.32%

2.07%

45%

12.08%

126.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

The Nawaplastic Industries (Saraburi) Company Limited

54.99%

KWE Beteiligungen AG

11.02%

Khác

33.99%

Tin tức & Sự kiện