DNSE Detail Stock BSI

HOSE: CTCP Chứng khoán BIDV

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

BSI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

11,417 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

448 tỷ

Doanh thu

1,324 tỷ

4,822 tỷ

1.92

2,208.36

113.02%

9.65%

5.26%

42.60%

57.42%

14%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

51.97%

Hana Secutities Co Ltd

35.01%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

1.23%

Khác

11.79%

Tin tức & Sự kiện