DNSE Detail Stock BSR

UPCOM: CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn

Lọc dầu

logo

BSR

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

75,962 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8,164 tỷ

Doanh thu

144,047 tỷ

100.00%

2,633.25

0

1.13

-52.72%

14.59%

10.98%

6.21%

15.43%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

92.13%

Khác

7.87%

Tin tức & Sự kiện