DNSE Detail Stock BST

HNX: CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận

Xuất bản

logo

BST

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.29 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.91 tỷ

Doanh thu

102 tỷ

67.95%

1,740.23

0

0.32

450.61%

13.19%

7.38%

12.55%

0%

35%

7.10%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

40%

Trần Văn Hiển

10.03%

Nguyễn Minh Hà

5.68%

Nguyễn Trường Quang

3.64%

Khác

40.65%

Tin tức & Sự kiện