Tin tức & sự kiện

16/01/2023

BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

BTT: Thông báo thay đổi NNB - Người được ủy quyền CBTT

09/01/2023

BTT: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

06/12/2022

BTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của NNB - Trần Hữu Hoàng Vũ

24/11/2022

BTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hữu Hoàng Vũ

31/10/2022

BTT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

BTT: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

26/08/2022

BTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/08/2022

BTT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

BTT: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022

03/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

29/07/2022

BTT: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

29/07/2022

BTT: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

29/07/2022

BTT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2022

27/07/2022

BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

BTT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

13/07/2022

BTT: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

05/07/2022

BTT: Thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

27/06/2022

BTT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022