Tin tức & sự kiện

26/08/2022

BTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

03/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

29/07/2022

BTT: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

28/07/2022

BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

16/07/2022

BTT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

14/07/2022

BTT: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

05/07/2022

BTT: Thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

27/06/2022

BTT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

10/06/2022

BTT: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát

09/06/2022

BTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/05/2022

BTT: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

BTT: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15/04/2022

BTT: Báo cáo thường niên năm 2021

13/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã CK: BTT) như sau:

02/04/2022

BTT: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

25/03/2022

BTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/03/2022

BTT: Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông năm 2022

26/01/2022

BTT: BCTC Tóm tắt quý 4 năm 2021

26/01/2022

BTT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 4 năm 2021