DNSE Detail Stock BVB

UPCOM: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Ngân hàng

logo

BVB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7,074 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

91.49 tỷ

Doanh thu

6,811 tỷ

83,957 tỷ

182.37

2.20%

592.74%

-1.16%

3.91%

38.59%

6.28%

1.66%

0.11%

0.73

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Phượng

4.56%

CTCP Đầu tư Khu Đô thị mới Sài Gòn

3.63%

Ngô Quang Trung

3.13%

Lê Anh Tài

2.86%

Khác

85.82%

Tin tức & Sự kiện