Tin tức & sự kiện

25/10/2023

Có tiền liền chơi lớn, một công ty vừa có lãi đã lên kế hoạch mua ô tô

18/07/2023

BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/04/2023

BVN: Thay đổi nhân sự

14/04/2023

BVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/04/2023

BVN: Danh sách đề cử viên tham gia ban kiểm soát

29/03/2023

BVN: Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

10/03/2023

BVN: Báo cáo thường niên 2022

08/03/2023

BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

BCTC 2022 BVN - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.

06/03/2023

BVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

28/02/2023

BVN: Báo cáo tài chính năm 2022

05/02/2023

BVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

BVN: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

29/11/2022

BVN: Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

25/07/2022

BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/05/2022

BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 957,100 CP

25/05/2022

BVN: Nguyễn Thanh Hùng không còn là cổ đông lớn

20/05/2022

BVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 957,100 CP

10/05/2022

BVN: Đính chính biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022