DNSE Detail Stock BVN

UPCOM: CTCP Bông Việt Nam

Sản xuất sợi và vải thành phẩm

logo

BVN

Tin tức

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

BVN

+14.16%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

BVN

+14.16%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

BVN

+14.16%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

BVN

+14.16%

09/11/2023

Có tiền liền chơi lớn, một công ty vừa có lãi đã lên kế hoạch mua ô tô

BVN

+2.40%

25/10/2023

Có tiền liền chơi lớn, một công ty vừa có lãi đã lên kế hoạch mua ô tô

BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

BVN

0.00%

18/07/2023

BVN: Thay đổi nhân sự

BVN

14/04/2023

BVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BVN

14/04/2023

BVN: Danh sách đề cử viên tham gia ban kiểm soát

BVN

07/04/2023

BVN: Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

BVN

29/03/2023

BVN: Báo cáo thường niên 2022

BVN

10/03/2023

BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

BVN

08/03/2023

BVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

BVN

06/03/2023

BVN: Báo cáo tài chính năm 2022

BVN

28/02/2023

BVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

BVN

05/02/2023

BVN: Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

BVN

29/11/2022

BVN: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

BVN

29/11/2022

BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

BVN

25/07/2022

BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 957,100 CP

BVN

25/05/2022

BVN: Nguyễn Thanh Hùng không còn là cổ đông lớn

BVN

25/05/2022