Tin tức & sự kiện

29/11/2022

BVN: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

25/07/2022

BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/05/2022

BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 957,100 CP

25/05/2022

BVN: Nguyễn Thanh Hùng không còn là cổ đông lớn

20/05/2022

BVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 957,100 CP

10/05/2022

BVN: Đính chính biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

BVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

BVN: Tập đoàn dệt may việt nam không còn là cổ đông lớn

29/04/2022

BVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Hùng

18/04/2022

BVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVN của CTCP Bông Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 27/04/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
+ Tờ trình về kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
+ Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số nội dung khác;
+ Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
          - Nội dung họp: + Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

17/03/2022

BVN: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

BVN: Báo cáo tài chính năm 2021

14/01/2022

BVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/11/2021

BVN: Công bố thông tin về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

26/07/2021

BVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2021

BVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/07/2021

BVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021