DNSE Detail Stock BVS

HNX: CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

BVS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,744 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

191 tỷ

Doanh thu

1,048 tỷ

2,433 tỷ

1.83

2,649.44

-13.40%

8.09%

3.37%

18.80%

48.86%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt

59.95%

Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock)

5.03%

Société Générale

3.39%

Korea Investment & Securities Co Ltd

2.98%

Khác

28.65%

Tin tức & Sự kiện