DNSE Detail Stock C92

UPCOM: CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Xây dựng cầu đường

logo

C92

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

20.72 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.18 tỷ

Doanh thu

310 tỷ

1.33%

33.58

0

0.79

-53.51%

0.29%

0.05%

9.39%

128.87%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Anh Hưng

71.82%

Phan Thị Phương Lan

4.98%

Nguyễn Vĩnh Lộc

4.71%

Văn Nam Trung

4.35%

Khác

14.14%

Tin tức & Sự kiện