DNSE Detail Stock CAB

UPCOM: CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Cáp và vệ tinh

logo

CAB

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

517 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.17 tỷ

Doanh thu

2,113 tỷ

100.00%

156.79

0

0.87

-99.35%

1.72%

0.54%

19.22%

25.82%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đài truyền hình Việt Nam

98.55%

Khác

1.45%

Tin tức & Sự kiện