DNSE Detail Stock CAN

HNX: CTCP Đồ hộp Hạ Long

Thực phẩm khác

logo

CAN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

225 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.66 tỷ

Doanh thu

718 tỷ

2.86%

1,331.79

0

-0.30

-214.34%

4.54%

1.64%

19.74%

115.84%

35%

1.76%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

27.75%

Landial Pte Ltd

14.64%

Phạm Hữu Quý Lâm

8.76%

Low Say Pun

7.29%

Khác

41.56%

Tin tức & Sự kiện