DNSE Detail Stock CAP

HNX: CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

CAP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

789 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

80.93 tỷ

Doanh thu

557 tỷ

5.40%

5,366.81

0

0.42

-39.84%

37.02%

23.06%

24.54%

26.71%

65%

6.38%

50.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hoàng Thị Bình

7.88%

Trương Ngọc Biên

4.11%

Lê Xuân Lương

3.54%

Trương Thị Hoàng Yến

3.38%

Khác

81.09%

Tin tức & Sự kiện