DNSE Detail Stock CCI

HOSE: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

CCI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

376 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

40.92 tỷ

Doanh thu

439 tỷ

3.85%

2,332.64

0

0.44

21.38%

15.86%

5.32%

11.27%

0%

-

4.91%

13.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

25.97%

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản NH TMCP Việt Á

9.62%

Tổng CTCP Bảo hiểm Hùng Vương

9.25%

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

6.41%

Khác

48.75%

Tin tức & Sự kiện