DNSE Detail Stock CCV

UPCOM: CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

CCV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

96.30 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9.36 tỷ

Doanh thu

164 tỷ

2.86%

5,202.04

0

-0.01

0%

22.40%

3.69%

20.25%

0%

35%

9.23%

31.37%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

51%

Nguyễn Văn Bằng

9.63%

Mai Đoàn

6.25%

Phạm Thị Thăng

2.29%

Khác

30.83%

Tin tức & Sự kiện