DNSE Detail Stock CDC

HOSE: CTCP Chương Dương

Xây dựng công trình khác

logo

CDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

424 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.64 tỷ

Doanh thu

1,261 tỷ

2.56%

347.55

0

0.22

-46.75%

2.72%

0.50%

7.08%

240.92%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

16.98%

Lê Phong Hiếu

6.27%

Trần Mai Cường

5.54%

Trịnh Duy Minh

4.13%

Khác

67.08%

Tin tức & Sự kiện