DNSE Detail Stock CDG

UPCOM: CTCP Cầu Đuống

Sản xuất gạch

logo

CDG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8.66 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.05 tỷ

Doanh thu

25.45 tỷ

0.79%

592.29

0

0

0%

4.50%

3.69%

33.98%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV

42.68%

Nguyễn Thị Phương

12.39%

Nguyễn Thị Liên

5.17%

Nguyễn Văn Minh

5.02%

Khác

34.74%

Tin tức & Sự kiện