DNSE Detail Stock CDN

HNX: CTCP Cảng Đà Nẵng

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

CDN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,069 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

288 tỷ

Doanh thu

1,355 tỷ

23.73%

2,907.42

0

0.06

-5.73%

17.82%

12.60%

35.33%

19.84%

-

5.07%

14.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

75%

Wan Hai Lines (Singapore) PTE LTD

20.04%

Vũ Quang Hưng

3.23%

Khác

1.73%

Tin tức & Sự kiện