Tin tức & sự kiện

12/09/2022

CDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

CDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

CDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2022

CDN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

CDN: CBTT – Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDN của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Cảng Đà Nẵng số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 25/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/06/2022

CDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2022

CDN dự chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo 30/06 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/06.

15/06/2022

CDN: Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng đào tạo giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty TNHH Lãnh đạo toàn cầu – Crestcom Việt Nam

15/06/2022

CDN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

03/06/2022

CDN: Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

23/05/2022

CDN: Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

05/05/2022

CDN: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

CDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

CDN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

CDN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDN của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 18/04/2022 đến ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo nội dung của chương trình Đại hội dự kiến như sau:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình công tác nhân sự;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư, cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2022;
+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

09/03/2022

CDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

CDN: Báo cáo tài chính năm 2021

05/03/2022

CDN: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán