DNSE Detail Stock CEO

HNX: CTCP Tập đoàn C.E.O

Bất động sản dân cư

logo

CEO

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

9,624 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

158 tỷ

Doanh thu

1,326 tỷ

1.06%

307.30

0

1.99

-18.00%

2.63%

1.68%

31.57%

9.15%

13.14%

-0.09%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đoàn Văn Bình

18.9%

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trường Thuận

8.26%

Khác

72.84%

Tin tức & Sự kiện