Tin tức & sự kiện

16/06/2022

CFM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

CFM: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15/06/2022

CFM: Hủy đơn từ nhiệm của ông Vũ Ngọc Thuân- Thành viên HĐQT

06/06/2022

CFM: Sơ yếu lý lịch ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024

27/05/2022

CFM: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/05/2022

CFM: Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

23/05/2022

CFM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFM của CTCP Đầu tư CFM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

30/04/2022

CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đã mua 10,000 CP

29/04/2022

CFM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CFM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

CFM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

CFM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

CFM: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

15/03/2022

CFM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/02/2022

CFM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/02/2022

CFM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFM của CTCP Đầu tư CFM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Trung (Chủ tịch Hội đồng quản trị) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư CFM (mã chứng khoán CFM) dẫn đến việc ông Nguyễn Quốc Trung và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư CFM (mã chứng khoán CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
          - Nội dung họp: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

28/01/2022

CFM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022